Velká a malá písmena

Velkým písmenem začíná každá věta ukončená tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem.

Velké písmeno je třeba psát i na začátku věty uvnitř další věty (u přímé řeči, citátu, atd.)

Velká počáteční písmena se píšou ve vlastních jménech. U víceslovných vlastních jmen píšeme v zásadě velké písmeno pouze v prvním slově.

V názvech osídlených míst se píší velká písmena většinou ve všech slovech kromě předložek. Pokud název začíná předložkou, píše se velké písmeno v předložce i prvním následujícím slově. Za vlastní jména považujeme i jména příslušníků rodů, rodin a skupin osob stejného jména, dále členů národů a obyvatel místa nazývaného vlastním jménem. Jako vlastní jména chápeme také pojmenování náboženských a mytologických postav, lidských vlastností atd.

Velká písmena se píšou i na začátku jmen hvězdářských, např.: pojmenování nebeských těles, souhvězdí atd.

Velkým písmenem začínají i jména zeměpisná, např. světadíly, země, krajiny, ostrovy, hory a pohoří, moře, jezera, řeky, význačné jedinečné přírodní jevy atd.Vhodné úlohy k procvičení

Chytáky na všechna vyjmenovaná slova
Chytáky na vyjm. slova po B
Chytáky na vyjm. slova po L
Chytáky na vyjm. slova po M
Chytáky na vyjm. slova po P
Chytáky na vyjm. slova po S
Chytáky na vyjm. slova po V
Chytáky na vyjm. slova po Z
Psani S-Z
Všechna vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B-L-M
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P-S-V-Z
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po Z

Dobýt x dobít

Tato dvě slova často způsobují problémy, protože se významově mohou velmi blížit.

Pokud jsme něco získali a stálo nás to značné úsilí, použijeme dobýt. Získat něco ze země (dobýt uhlí, dobýt pařez), zmocnit se něčeho (dobýt hrad, dobýt město).

Dobít s -i- ukazuje boj, bití, tlučení a vytváření násilí. To platí i pro slova podobná se stejným významem jako nabít, přibít, ubít. V přenesenéím významu se dnes nejčastěji používá ve spojením s elektrickým proudem (dobít baterii) nebo technikou (dobít kredit, dobít kartu).

Příklady:

Husité hrad Kost nikdy nedobyli.

Dobývání nerostných surovin je základním zdrojem příjmů.

Alexandr Veliký byl nejslavnější dobyvatel celé historie.

Musíme dětem dobít kredit v mobilu.

Pytláci často zvířata nemilosdrně pobíjejí.

Sdrce mu dobilo.